» ข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด
ค้นหา :
วันที่
หัวข้อข่าว หน่วยงานผู้โพสต์
21/01/2564
ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น "พ้นภ้ย"

[ เปิดอ่าน 1 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
13/11/2563
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๓

[ เปิดอ่าน 25 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
13/11/2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
02/11/2563
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

[ เปิดอ่าน 19 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
26/10/2563
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563

[ เปิดอ่าน 23 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
23/10/2563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
21/10/2563
เทศบาลตำบลนากลางต้อนรับ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
21/10/2563
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
15/10/2563
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ เปิดอ่าน 32 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
08/10/2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก

[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
07/10/2563
จัดประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
06/10/2563
โครงการประชุมเนื้อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะต้นทางและการนำขยะต้นทางของ อปท.ต่างๆ มากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง

[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
03/10/2563
ส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 2563

[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
02/10/2563
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันออกพรรษา

[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
02/10/2563
พิธี บวงสรวง ศาลเจ้าปู่ชัยมงคล ศาลเจ้าปู่ลือคำหาญ และศาลหลักเมืองนากลาง เนื่องในวันออกพรรษา และส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโหณะ ประจำปี 2563

[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
26/09/2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
25/09/2563
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการคลังเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบร

[ เปิดอ่าน 31 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
18/09/2563
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายแก่ประชาชน กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฏหมายอื่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
18/09/2563
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2563

[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
17/09/2563
โครงการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้และการจัดการทรัพยากรบุคคล 2563

[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
15/09/2563
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

[ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
11/09/2563
โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563

[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
02/09/2563
ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลนากลาง

[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
20/08/2563
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2563

[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
11/08/2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

[ เปิดอ่าน 28 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
07/08/2563
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563

[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
06/08/2563
ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ.2563

[ เปิดอ่าน 13 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
05/08/2563
ประชุมชี้แจง โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง (เฟส 2 )

[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
04/08/2563
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลโนนสูงเปลือย เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1

[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
04/08/2563
เทศบาลตำบลนากลาง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]

กองวิชาการและแผนงาน
[1][2][3][4][5][6][7][8]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]