ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลนากลางได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกองการศึกษา (โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม) และ (โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคลพิชัย)
วันที่ข่าว : 29/11/2562
หน่วยงาน : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044
รายละเอียดข่าวสาร


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]