ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2563
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เทศบาลตำบลนากลาง โดยนายผาภูมิ ปัดถาวะโร ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ร่วมกับนายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง,คณะผู้บริหาร,คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ และ 3.การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ข่าว : 03/03/2563
หน่วยงาน : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]