ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
01/03/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยวังหินซา บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/02/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยวังหินซา บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา หมู่ 16 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
08/02/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนคามะสัมพันธ์ (ช่วงแยกวัดป่าหนองด่านถึงลำรางสาธารณะ) บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
08/02/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพินิจวงศ์ บ้านศรีอุบล หมู่ ๔ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/01/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคำทองสุข บ้านด่านช้าง ม.14 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/01/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 15 ประชาสันติ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.11 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/01/2564 ประกาศใช้ราคาโครงการซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรุ่งนิรันดร์ บ้านแก้วมุงคุณ ม. 8 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/01/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพินิจวงศ์ บ้านศรีอุบล ม.4 ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/01/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/01/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/01/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน
12/01/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๒ (สุดเขตเทศบาล) บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ ๑๐ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
08/01/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเสรี บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
08/01/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 11 หมู่ 11 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 (สุดเขตเทศบาล)บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ตำบลนาลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
29/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 21 บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
29/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม โดยวิธี Pavement in Place Recycling และเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกุดแห่ - เพชรสุวรรณ (ช่วง 3) บ้านกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมโดยวิธี Pavement in Place Recyling และเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโคกสีกา -กุดแห่ ม.1 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
15/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบุษบา - คำแสน ม.13 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
15/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดป่าบ้านหนองด่าน (ช่าง 2) บ้านหนองด่าน ม. 6 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/11/2563 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 88 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
14/10/2563 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน
14/10/2563 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กันยายน) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สิงหาคม) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรกฎาคม) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/09/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/09/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/08/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสุขประสาทพรหมมาลย์ หมู่ 1 – หมู่ 4 ตำบลนากลาง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16 งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/08/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าวัดป่าหนองด่าน บ้านหนองด่าน ม.6 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]