ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
03/04/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยจันทร์สุวรรณ บ้านกุดแห่ หมู่ ๑ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
31/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวคำแสนเหนือ 17 บ้านหนองบัวคำแสนเหนือ หมู่ 7 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างตลาดผัก บ้านกกค้อ ม.1 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 4 บ้านโพธิ์แก้ว ม.10 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/03/2563 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยมโนภิรมย์ บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/03/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางซอยประจิม บ้านนันทจันทร์ หมู่ ๕ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/03/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญใจ บ้านนันทจันทร์ หมู่ ๕ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกุดแห่ – โคกสีกา (ช่วงที่ 2) บ้านกกค้อ (ชุมชนโคกสีกา) หมู่ 1 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายภูเงิน – กุดแม่โล บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ตำบลด่านช้าง ถึงหมู่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยโจด หมู่ 9 ตำบลนากลาง ถึง หมู่ 1 ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
09/03/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างศาลาประชาคม บ้านด่านคำ หมู่ ๑๑ – หมู่ ๗ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำราญใจ บ้านนันทจันทร์ หมู่ 5 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/02/2563 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม หมู่ ๒ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/02/2563 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางซอยพลชัย บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ ๑๐ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/02/2563 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางซอยระกาษร บ้านหนองแกน้อย หมู่ ๓ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/02/2563 ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางซอยจันทร์สุวรรณ บ้านกุดแห่ หมู่ ๑ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยประจิม บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยมโนภิรมย์ บ้านหนองด่าน ม.6 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยพลชัย บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม ม.2 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยระกาษร บ้านหนองแก่น้อย หมู่ 3 ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(แบบซุ้มประตูเข้าเมือง)บ้านด่านช้าง ม.14 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หน้าโรงเรียนเทศบาล๑ บ้านกกค้อ หมู่ที่ ๑ ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/01/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/01/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/12/2562 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกกค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]