ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
02/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/06/2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 68 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/06/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ ๘ – หมู่ ๑๑ บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ ๘ – บ้านด่านคำ หมู่ ๑๑ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/06/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ ๘ – หมู่ ๑๑ บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ ๘ – บ้านด่านคำ หมู่ ๑๑ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง งานพัสดุ
18/06/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุ
18/06/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสุขประสาทพรหมมาลย์ หมู่ 1 – หมู่ 4 ตำบลนากลาง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16 งานพัสดุ
18/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ 8 - หมู่ 11 บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ 8-บ้านด่านคำ หมู่ 11 ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
15/06/2563 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/06/2563 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/06/2563 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสุขประสาทพรหมมาลย์ ม.1-ม.4 ต.นากลาง ถึง ท่อลอดเหลี่ยม ม.16 บ.สุขสวัสดิ์พัฒนา ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/06/2563 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (แบบซุ้มประตูเข้าเมือง) บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/06/2563 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน ม.6 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/05/2563 ประกาศเผยแพร่สรรหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนากลาง 2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/05/2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนากลาง2 จำนวน 1 โครงการ งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/05/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภา ชั้น ๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๑.๗ เมตร ยาว ๒๕.๑ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/05/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ ๑) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ ๘ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/05/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ ๘ – หมู่ ๑๑ บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ ๘ – บ้านด่านคำ หมู่ ๑๑ ตำบลด่าน งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/05/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยประชาร่วมใจ บ้านโพธิ์ค้ำ หมู่ ๒ ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/04/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ 1) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ 8 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/04/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/04/2563 ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 32 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (จำนวน 32 วัน) งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/04/2563 ประกาศสาระสำคัญในสัญญาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม หมู่ ๒ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
23/04/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ 8 – หมู่ 11 บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ 8 – บ้านด่านคำ หมู่ 11 ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
23/04/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยประชาร่วมใจ บ้านโพธิ์ค้ำ หมู่ 2 ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
21/04/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภา ชั้น 4 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 11.7 เมตร ยาว 25.1 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/04/2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม หมู่ ๒ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/04/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/04/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานพัสดุและทรัพย์สิน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]