ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
14/10/2563 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน
14/10/2563 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กันยายน) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สิงหาคม) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรกฎาคม) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/09/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/09/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/08/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสุขประสาทพรหมมาลย์ หมู่ 1 – หมู่ 4 ตำบลนากลาง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16 งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/08/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าวัดป่าหนองด่าน บ้านหนองด่าน ม.6 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/08/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้วอุดม บ้านหนองด่าน ม.5 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
23/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสุขประสาทพรหมมาลย์ หมู่ 1 – หมู่ 4 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
23/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างที่ปรักษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการขยะมูลฝอยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีคัดเลือก งานพัสดุและทรัพย์สิน
21/07/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ ๑) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ ๘ งานพัสดุและทรัพย์สิน
14/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( มิถุนายน 2563) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (พฤษภาคม 2563) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เมษายน 2563 ) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (มีนาคม 2563) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( กุมภาพันธ์ 2563) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( มกราคม 2563) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ธันวาคม 2562) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือน พฤศจิกายน 2562) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/07/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยประชาร่วมใจ บ้านโพธิ์ค้ำ หมู่ ๒ ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/07/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ตุลาคม 2562) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
10/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ ๑) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ ๘ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยประชาร่วมใจ บ้านโพธิ์ค้ำ หมู่ ๒ ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2563 ประกาศข้อกำหนดงาน (Term of Reference: TOR) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/06/2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 68 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/06/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ ๘ – หมู่ ๑๑ บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ ๘ – บ้านด่านคำ หมู่ ๑๑ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]