ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
13/01/2564 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
12/01/2564 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/01/2564 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ผลการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และผลการประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/01/2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/11/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
09/11/2563 ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
04/11/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/11/2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/10/2563 คำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง ที่ 647/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
07/10/2563 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
30/09/2563 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
30/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/09/2563 ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
25/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
23/09/2563 คู่มือจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบใหม่)
23/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สังกัดกองวิชาการและแผนงาน) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
22/09/2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
16/09/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
08/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
31/08/2563 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/08/2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/07/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/07/2563 แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลนากลาง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ตามลิ้งด้านล่าง หรือที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนากลางเบอร์ติดต่อ 042-359044 ต่อ 28 (รายชื่อผู้สูงอายุเปราะบาง) งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
20/07/2563 แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลนากลาง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ตามลิ้งด้านล่าง หรือที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนากลางเบอร์ติดต่อ 042-359044 ต่อ 28 (รายชื่อผู้พิการเปราะบาง) งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]