ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
28/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/10/2563 คำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง ที่ 647/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
07/10/2563 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
30/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/09/2563 ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
25/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
23/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สังกัดกองวิชาการและแผนงาน) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
22/09/2563 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
16/09/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
08/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
31/08/2563 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/08/2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/07/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/07/2563 แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลนากลาง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ตามลิ้งด้านล่าง หรือที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนากลางเบอร์ติดต่อ 042-359044 ต่อ 28 (รายชื่อผู้สูงอายุเปราะบาง) งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
20/07/2563 แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลนากลาง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ตามลิ้งด้านล่าง หรือที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนากลางเบอร์ติดต่อ 042-359044 ต่อ 28 (รายชื่อผู้พิการเปราะบาง) งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
20/07/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
10/07/2563 ประชาสัมพันธ์ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
09/07/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
08/07/2563 ประชาสัมพันธ์ การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลนากลาง มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
08/07/2563 กำหนดการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการส่งหนังสือแจ้งการคำนวณ ภ.ด.ส.7,การประเมินภาษี ภ.ด.ส.6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ในวันที่ 7-9 กรกฏาคม 2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
30/06/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
18/06/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
15/06/2563 เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 042-359044 ต่อ 28 หรือทางเพจ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/06/2563 ทดสอบระบบ 11 มิถุนายน 63 webmaster
10/06/2563 ทดสอบระบบ 10 มิถุนาย 63 webmaster
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]