ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
29/11/2562 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/11/2562 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
13/11/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการครูสอนภาาาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
05/11/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/10/2562 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
15/10/2562 แจ้งหยุดการจ่ายนำ้ประปา งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/10/2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานสอนโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 สาขาวิชาเอกภาษจีน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
08/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/10/2562 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ ๆประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
27/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป้นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษา) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
27/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/09/2562 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
23/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
23/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
23/09/2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานภารโรง และเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานที่สอน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
18/09/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิชาการและแผนงาน
18/09/2562 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดย National Graduate Institute for Policy Studjes (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น กองวิชาการและแผนงาน
16/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/09/2562 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิชาการและแผนงาน
10/09/2562 ประกาศการสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
10/09/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
09/09/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิชาการและแผนงาน
06/09/2562 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิชาการและแผนงาน
05/09/2562 ประกาศเเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลัฃกายประจำหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิชาการและแผนงาน
21/08/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/08/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/08/2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/07/2562 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และ กำหนดวัด เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน
15/07/2562 ประกาศ รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า กองวิชาการและแผนงาน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]