เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ประกาศ : 08/05/2563
ผู้ประกาศ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
รายละเอียด

เเมื่อเวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลนากลาง นำโดยนายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง,นายผาภูมิ ปัดถาวะโร ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่่จำนวน 5 รายการ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ กองการศึกษาและขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2 รายการ # เทศบาลตำบลนากลางพิ่มเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]