QR Code ข้อมูลสำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส.
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ ดังนี้
1. กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่งเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง
2. กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่งเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภูมีดังนี้
(1) เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
(2) เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมอำเภอศรีบุญเรือง
(3) เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมอำเภอนากลาง
3. กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่งเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งงสถานที่เลือกตั้งตามข้อ 3. เป็นสถานที่เดียวกันกับข้อ 2.
วันที่ข่าว : 24/04/2566
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]