ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
01/06/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 266 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
22/05/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอัมพวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/05/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายจันจิรา บ้านนครพัฒนา (ชุมชนเพชรสุวรรณ) หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/05/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. เดิม โดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน – กุดแห่ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 15 ตำบลนากลาง งานพัสดุุ
10/05/2566 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน – กุดแห่ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ – หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ งานพัสดุและทรัพย์สิน
09/05/2566 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอัมพวัน หมู่ที่ 2 ต.นากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/04/2566 ประกาศใช้รากลางปรับปรุงถนน คสล.เดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน - กุดแห่ (ช่วงที่ 1) ม.7-ม.15 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/04/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศผลการประมูลราคาให้เช่าอาคาร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
12/04/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภูเงิน – วังเซียม หมู่ที่ ๖ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
12/04/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/04/2566 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอัมพวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/04/2566 ประกาศใช้รากลางโครงการก่อสร้างถนนสายจันจิรา บ้านนครพัฒนา (ชุมชนเพชรสุวรรณ) หมู่ที่ ๙ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
31/03/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ของเทศบาลตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
31/03/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
14/03/2566 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยประสิทธิ์ ชุมชนภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
08/03/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภูเงิน – วังเซียม หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/03/2566 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 30 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/03/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/03/2566 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 โครงการ ครั้งที่ 1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/02/2566 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภูเงิน – วังเซียม หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
23/02/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานพัสดุและทรัพย์สิน
14/02/2566 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภูเงิน – วังเซียม หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
14/02/2566 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภูเงิน - วังเซียม ม.6 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/02/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน (ครั้งที่ 2) งานพัสดุและทรัพย์สิน
09/02/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย งานพัสดุและทรัพย์สิน
01/02/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 งานพัสดุและทรัพย์สิน
09/01/2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/01/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/12/2565 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 70 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/12/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก กกค้อ หมู่ที่1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]