ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
20/05/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน (ครั้งที่2) งานพัสดุและทรัพย์สิน
09/05/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/04/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/04/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนบูรพา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/04/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ – คำแสน หมู่ที่ ๗ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
25/04/2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
01/04/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
31/03/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนนันทสุธาบ้านโพธิ์ค้ำ ม.2 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
31/03/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนหนองบัวคำแสนเหนือ1 ม.7 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/03/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนปลัดพัฒนา ม.4 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
25/03/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/03/2565 ประกาศใช้ราคากลางประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแก้วอุดม – ภูเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/03/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนแก้วอุดม – ภูเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
21/03/2565 ประกาศใช้ราคาโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนนันทสุธา บ้านโพธิ์ค้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
21/03/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนหนองบัวคำแสนเหนือ 1 หมู่ที่ 7 งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/03/2565 ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนบูรพา หมู่ที่ 11 งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/03/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลนากลาง ๑ ตำบลนากลาง อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/03/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนบูรพา หมู่ที่ 11 ต.ด่านคำ งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/03/2565 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/03/2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน
21/02/2565 ประกาศใช้ราคากลาง ก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
21/02/2565 ประกาศใช้ราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยข้างวัดเลิศเสนีย์ บ้านเลิศเสนีย์ ม.8 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
21/02/2565 ประกาศใช้ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/02/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบัวสิน หมู่ ๕ ตำบล นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/02/2565 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยพัฒนาราม เทศบาลตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/02/2565 ประกาศใช้รากลางโครงการก่อสร้างถนนสายโคกสีกา – กุดแห่ ช่วงที่ 4 บ้านกกค้อ (ชุมชนโคกสีกา) หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/02/2565 ประกาศใช้ราคากลาง- โครงการซ่อมสร้างถนนสายชุมชนภูเงิน – กุดแม่โล (ช่วงที่ 2) บ้านภูน้อย (ชุมชนภูเงิน)หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/02/2565 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองบัวคำแสนใต้-หนองด่าน ม.13 ม.4 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/01/2565 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยอุตมะ -ถนนรุ่งนิรันดร์ ม.14 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
25/01/2565 ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตอกเสาเข็ม) วัดศิริชัยพัฒนารวม เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 โครงการ งานพัสดุและทรัพย์สิน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]