ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
28/01/2566 สื่อประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
26/01/2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลางสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
26/01/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/01/2566 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
18/01/2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการเติมใจให้กัน พบปะประชาชน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
13/01/2566 ูผู้ใหญ่ใจดี งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
09/01/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แจ้งปิดโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลนากลางเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/12/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/12/2565 ด้วยสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ได้นำเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Waening) ชนิดสถานีเตือนภัยด้วยระดับน้ำ บริเวณสะพานเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยเดื่อเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/12/2565 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนากลาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และระเบียบสภาเทศบาลตำบลนากลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ. 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/12/2565 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/12/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานบริการเผยแพร่วิชาการ
14/12/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างงบประมาณ 2566 โครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
24/11/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
23/11/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
23/11/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ให้ผู้มีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
23/11/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
21/11/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
01/11/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/10/2565 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
30/09/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2565 โครงการต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
28/09/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
28/09/2565 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) งบประมาณ พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
28/09/2565 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
27/09/2565 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
22/09/2565 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
06/09/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
19/08/2565 หนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/08/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
09/08/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]