ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
12/05/2565 ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/05/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
10/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (ครูจ้างสอนและผู้ดูแลเด็ก) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/05/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/05/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัด/จ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนากลาง ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/05/2565 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/04/2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/04/2565 ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/04/2565 ประกาศ ขยายเวลาการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
22/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
22/04/2565 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
18/04/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 เดือนมีนาคม 2565) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
15/04/2565 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริิมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด
14/04/2565 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด
14/04/2565 ข้อมูลเชิงสถิติการขอรับบริการ สำนักปลัด
14/04/2565 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด
07/04/2565 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
01/04/2565 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สำนักปลัด
01/04/2565 พรบ.บริหารงานบุคคล สำนักปลัด
01/04/2565 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
01/04/2565 ประกาศนโยบายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 สำนักปลัด
31/03/2565 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สำนักปลัด
31/03/2565 ประกาศ ก.ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล สำนักปลัด
28/03/2565 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/03/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
18/03/2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
04/03/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/03/2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำนักปลัด
25/02/2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำนักปลัด
22/02/2565 ประชาสัมพันธ์ "มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free Setting)" งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]