ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
23/05/2567 ด้วย กรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ของสัมคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น งานบริการและเผยเเพ่วิชาการ
02/05/2567 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องขึ้นทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปี 2567 งานบริการและเผยเเพ่วิชาการ
22/03/2567 ทดสอบระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ แอดมิน
20/03/2567 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
15/02/2567 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานบริการและเผยเเพ่วิชาการ
05/02/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/02/2567 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/02/2567 แผนออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.3ศ. 2567 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
26/01/2567 ประชาสัมพันธ์ข่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เทศบาลตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
22/01/2567 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
18/12/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
08/12/2566 #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนากลาง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 2 เดือน #ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน #เทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
27/11/2566 ประชาสัมพันธ์การขออนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
24/11/2566 📢ประชาสัมพันธ์การออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2566 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/11/2566 ระเบียบเทศบาลตำบลนากลางว่าด้วยการใช้สนามฟุตซอลหญ้าเทียมของเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ. 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
16/11/2566 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/11/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
01/11/2566 📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣 กรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด ๑๐๐ วันของกระทรวงสาธารณสุข งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
27/10/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/10/2566 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลกร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
10/10/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/10/2566 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
03/10/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
03/10/2566 คำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
03/10/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
03/10/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
25/09/2566 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
19/09/2566 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
15/09/2566 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองการศึกษา) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]