ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
28/09/2565 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) งบประมาณ พ.ศ. 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
28/09/2565 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
27/09/2565 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
22/09/2565 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
06/09/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
19/08/2565 หนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/08/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
09/08/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
04/08/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
04/08/2565 หนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/08/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
25/07/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/07/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/07/2565 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู คำสั่งคณะกรรมกรรมโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
12/07/2565 หนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
12/07/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
04/07/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
01/07/2565 ประกาศอำเภอนากลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/06/2565 คำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง ที่ 435/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/06/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
17/06/2565 "ฐานข้อมูลน้ำเสียและระบบการรายงาน" งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
13/06/2565 ฐานข้อมูลตลาด การควบคุม กํากับ กิจการตลาด ในเขตเทศบาลตําบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
13/06/2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
01/06/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
12/05/2565 ประกาศผลสอบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน และ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/05/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
10/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (ครูจ้างสอนและผู้ดูแลเด็ก) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/05/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/05/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัด/จ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนากลาง ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/05/2565 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]