ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
01/06/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 266 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 266
16/05/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนากลาง จำนวน 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
12/05/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ งานบริการเผยแพร่วิชาการ
08/05/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/04/2566 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/04/2566 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/04/2566 การขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
19/04/2566 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
19/04/2566 แบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
11/04/2566 สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2566 รอบ 6 เดือน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
10/04/2566 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลนากลาง 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
05/04/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
05/04/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
03/04/2566 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ2566 สำนักปลัด
01/04/2566 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม คู่มือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง แลัพนักงานจ้า กองการเจ้าหน้าที่
31/03/2566 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักปลัด
27/03/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/03/2566 แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 / 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
20/03/2566 ประกาศสำเนารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
15/03/2566 รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
01/03/2566 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล022- 2566 สำนักปลัด
01/03/2566 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรฐานและวินัยบุคลากร 2566 สำนักปลัด
01/03/2566 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการประเมินผล 2566 สำนักปลัด
01/03/2566 หลักเกณฑ์การบริหารทัพยากรบุคคล เรื่องการปฐมนิเทศ 2566 สำนักปลัด
01/03/2566 หลักเกณฑ์การบริหารทัพยากรบุคคล เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 2566 สำนักปลัด
01/03/2566 โครงสร้างเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/02/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/02/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566
21/02/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
17/02/2566 ประชาสัมพันธ์ โครงการเติมใจให้กัน พบปะประชาชน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]