[ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง
เมื่อเวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลนากลาง นำโดยนายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง,นายผาภูมิ ปัดถาวะโร ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่่จำนวน 5 รายการ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ กองการศึกษาและขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2 รายการ # เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 19 ครั้ง ]
ขอรับคำแนะนำการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีกลุ่มใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดี วัดภูน้อย ณ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
วันนี้ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสมคิด พรมที รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาล จอ.คัมมี แวงวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด และนายชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย วิศวกรโยธา ได้เข้าพบท่าน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ที่ 8 นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ เพื่อขอรับคำแนะนำการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีกลุ่มใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดี วัดภูน้อย ณ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น


[ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ]
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563 ในเวลา 06.00 น. นำโดย นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง นายผาภูมิ ปัดถาวะโร ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนากลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมากำจัด ณ ศุนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำขยะมากำจัด ณ ศุนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำขยะมูลฝอยมากำจัดและเพื่อรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุมชน โรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลนากลางได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะลง และบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ หน้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ]
ประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1
วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง/รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการเรียนการสอน ปีการศึกษา 62 พร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานการเปิดรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 การเตรียมการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากรตามโครงการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ DynEd Acadamic Plan ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมและประสบผลสำเร็จจากโรงเรียนชื่อดังหลายแห่งของประเทศไทยก็ใช้หลักสูตรนี้ ตลอด จนการรับฟังปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนด้านต่างๆ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ,การแก้ไขปัญหาขยะ การคัดแยกขยะ


[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
ประชุมให้ความรู้การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 (COVID - 19)
เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันนี้ เทศบาลตำบลนากลาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโป่งแค ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมนายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยกับพี่น้อง หมู่ 3,หมู่ 11และหมู่ 14 ตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
ประมวลภาพภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
ภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 "แล่นอ้อมภู ดูเสมาพันปี" วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสะพานลำพะเนียง วัดภูน้อย เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะโรงพยาบาลนากลาง


[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
ศึกษาดูงาน
น เวลา 14.00 น ของวันนี้ นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยนายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง นายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง และข้าราชการครูจากโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1, หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนากลาง รวม 16 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการยกย่องเป็นศูนย์พัฒนาต้นแบบ


[ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลนากลาง โดยนายผาภูมิ ปัดถาวะโร ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ร่วมกับนายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง,คณะผู้บริหาร,คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 12 โครงการ และ 3.การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


[ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ]
ภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
ภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 "แล่นอ้อมภู ดูเสมาพันปี" ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะโรงพยาบาลนากลาง

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •