ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
31/03/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติก ถนนแก้วประเสริฐ (เทศบาล ๕) บ้านกกโพธิ์ หมู่ ๒ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
31/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยวังหินซา บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา หมู่ ๑๖ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/03/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกเดิมการปูแอสฟัลท์ติก ถนนแก้วประเสริฐ(เทศบาล5) บ้านกกโพธิ์ หมู่ 2 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/03/2564 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนคามะสัมพันธ์ (ช่วงแยกวัดป่าหนองด่านถึงลำรางสาธารณะ) บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
23/03/2564 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพินิจวงศ์ บ้านศรีอุบล หมู่ 4 ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/03/2564 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 30 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/03/2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยพินิจวงศ์ บ้านศรีอุบล หมู่ ๔ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/03/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •