ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
26/05/2563 ประกาศเผยแพร่สรรหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนากลาง 2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/05/2563 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนากลาง2 จำนวน 1 โครงการ งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/05/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องประชุมสภา ชั้น ๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๑.๗ เมตร ยาว ๒๕.๑ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/05/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ ๑) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ ๘ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/05/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายพิทักษ์ธรรม ช่วงหมู่ ๘ – หมู่ ๑๑ บ้านแก้วมุงคุณ หมู่ ๘ – บ้านด่านคำ หมู่ ๑๑ ตำบลด่าน งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/05/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยประชาร่วมใจ บ้านโพธิ์ค้ำ หมู่ ๒ ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/04/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ถนนวัฒนธรรม (ช่วงที่ 1) บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ 8 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/04/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/04/2563 ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 32 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/04/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (จำนวน 32 วัน) งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •