ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
31/08/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสุขสำราญ บ้านกุดแห่ หมู่ ๑ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล 18 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/07/2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/07/2564 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๑๘ บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ ๗ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
23/07/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสุขสำราญ บ้านกุดแห่ หมู่ ๑ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
06/07/2564 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/06/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/06/2564 ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/06/2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/06/2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม ถนนบ้านกกค้อ – ชุมชนภูเงิน บ้านกกค้อ หมู่ 3 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •