ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
01/08/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2562 จำนวน 50 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/07/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน,มิถุนายน 2561 งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายรอบบ้านศรีอุบล บ้านศรีอุบล หมู่ ๔ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนพรประเสริฐ บ้านหนองแกน้อย ม.๓ ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างงานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี บ้านโพธิ์ค้ำ ม.๒ ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/07/2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำถนนสายประชาณุสรณ์ บ้านแก้วมุงคุณ ม.8 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
25/06/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเสมาหินสมัยทวารวดีภูน้อย งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/06/2562 ประกาศคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อรถกระเช้าอเนกประสงค์ งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/06/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเสมาหินสมัยทราวดีภูน้อย งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/06/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สำหรับภาคเรียน 1/2562 งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •