ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
14/10/2563 ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานพัสดุและทรัพย์สิน
14/10/2563 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กันยายน) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สิงหาคม) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
07/10/2563 แบบ สขร 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรกฎาคม) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/09/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับตำบล บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
03/09/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา ม.9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/08/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสุขประสาทพรหมมาลย์ หมู่ 1 – หมู่ 4 ตำบลนากลาง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16 งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/08/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้าวัดป่าหนองด่าน บ้านหนองด่าน ม.6 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/08/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้วอุดม บ้านหนองด่าน ม.5 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •