ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
03/04/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยจันทร์สุวรรณ บ้านกุดแห่ หมู่ ๑ ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
31/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัวคำแสนเหนือ 17 บ้านหนองบัวคำแสนเหนือ หมู่ 7 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างตลาดผัก บ้านกกค้อ ม.1 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
24/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 4 บ้านโพธิ์แก้ว ม.10 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/03/2563 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ซอยมโนภิรมย์ บ้านหนองด่าน หมู่ ๖ ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/03/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ๒ ข้างทางซอยประจิม บ้านนันทจันทร์ หมู่ ๕ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/03/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญใจ บ้านนันทจันทร์ หมู่ ๕ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกุดแห่ – โคกสีกา (ช่วงที่ 2) บ้านกกค้อ (ชุมชนโคกสีกา) หมู่ 1 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายภูเงิน – กุดแม่โล บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/03/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านแก้วอุดม หมู่ 2 ตำบลด่านช้าง ถึงหมู่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •