ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยพลชัย บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดศรีสำราญ บ้านแก้วอุดม ม.2 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยระกาษร บ้านหนองแก่น้อย หมู่ 3 ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/02/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(แบบซุ้มประตูเข้าเมือง)บ้านด่านช้าง ม.14 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/02/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หน้าโรงเรียนเทศบาล๑ บ้านกกค้อ หมู่ที่ ๑ ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/01/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/01/2563 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •