ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
13/01/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 กองวิชาการและแผนงาน
12/01/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๒ (สุดเขตเทศบาล) บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ ๑๐ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
08/01/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเสรี บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
08/01/2564 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 11 หมู่ 11 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 (สุดเขตเทศบาล)บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 10 ตำบลนาลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
29/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล 21 บ้านภูน้อย หมู่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
29/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิม โดยวิธี Pavement in Place Recycling และเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกุดแห่ - เพชรสุวรรณ (ช่วง 3) บ้านกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมโดยวิธี Pavement in Place Recyling และเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโคกสีกา -กุดแห่ ม.1 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
15/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเดิมโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบุษบา - คำแสน ม.13 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
15/12/2563 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดป่าบ้านหนองด่าน (ช่าง 2) บ้านหนองด่าน ม. 6 ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •