[ เปิดอ่าน 1 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕


[ เปิดอ่าน 1 ครั้ง ]
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอความร่วมมือประชาชนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา และส่งเสริม ปรับปรุงการให้บริการสาธารณธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน


[ เปิดอ่าน 59 ครั้ง ]
ประกาศกำหนดการเลื่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศกำหนดการเลื่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565


[ เปิดอ่าน 71 ครั้ง ]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


[ เปิดอ่าน 67 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2565


[ เปิดอ่าน 100 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


[ เปิดอ่าน 120 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลวัดในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ.2565
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประกอบพิธีต่างๆหรือนำไปประกอบดำเนินงานในโอกาสต่อไป


[ เปิดอ่าน 75 ครั้ง ]
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ. 2564


[ เปิดอ่าน 99 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ทะเบียนพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2565
ทะเบียนพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสำรวจความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถนำไปเป็นสื่อในการเรียนการสอน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป


[ เปิดอ่าน 84 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2565

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •