ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
01/06/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 266 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
22/05/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอัมพวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/05/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายจันจิรา บ้านนครพัฒนา (ชุมชนเพชรสุวรรณ) หมู่ที่ 9 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/05/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. เดิม โดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน – กุดแห่ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 15 ตำบลนากลาง งานพัสดุุ
10/05/2566 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน – กุดแห่ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ – หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ งานพัสดุและทรัพย์สิน
09/05/2566 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอัมพวัน หมู่ที่ 2 ต.นากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/04/2566 ประกาศใช้รากลางปรับปรุงถนน คสล.เดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน - กุดแห่ (ช่วงที่ 1) ม.7-ม.15 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/04/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศผลการประมูลราคาให้เช่าอาคาร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
12/04/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภูเงิน – วังเซียม หมู่ที่ ๖ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
12/04/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •