ด้วยสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ได้นำเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Waening) ชนิดสถานีเตือนภัยด้วยระดับน้ำ บริเวณสะพานเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยเดื่อเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนากลาง


• ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด •